Obchodní podmínky

Vážení zákazníci,
jsme rádi, že máte zájem o nákup zboží v našem internetovém obchodě. V této části naleznete důležité informace, které jsou svou povahou zásadní pro uzavření obchodu mezi vámi, kupujícím a námi, firmou Podmol Bros – prodávajícím. Objednávka a zpracování získaných informací.

Způsob nakupování v našem online obchodě

Celkové zhotovení objednávky je rozděleno do dvou fází. Nejprve si zákazník vybere zboží. Po vyplnění kontaktních údajů objednávku odešle. Druhá fáze je pak automatické potvrzení Vaší objednávky naší firmou. Pokud učiníte objednávku na zboží za cenu uvedenou na našich webových stránkách, nemůžeme ji bez vašeho souhlasu měnit a jsme zavázání objednávku za tuto kupní cenu vyřídit. Veškeré objednávky jsou dle § 40 odst. 4 právně závazné, při nedodržení objednávky ze strany kupujícího se práva řídí ustanoveními uvedenými v právní doložce, která je součástí těchto obchodních podmínek. Kupující odesláním objednávky souhlasí s našimi obchodními podmínkami a zároveň dává souhlas s tím, aby prodávající podmolbrothers.com zpracoval získaná data z objednávkového formuláře pro své potřeby, zejm. však pro vyřízení objednávky a odeslání zásilky. Registrovaný zákazník souhlasí s tím, že si uvedené údaje může prodávající podmolbrothers.com uložit do své zákaznické databáze. Veškerá činnost související se zpracováním osobních údajů zcela naplňuje podmínky dané legislativou, a to zák. 101/2000 Sb., a to zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. 6.

Záruka na zboží, reklamační řád

Na veškeré zboží prodávané na www.podmolbrothers.com je poskytována záruka o minimální délce 24 měsíců. Během této dvouleté záruční doby má kupující nárok na možnost uplatnění reklamace na zboží pro jeho závady. Závady zjištěné do 14 dnů po obdržení zásilky se řídí jinými ustanoveními. Záruční doba počíná běžet od převzetí zásilky kupujícím.

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré reklamace, reklamační řád, jenž určujte postup kupujícího, se řídí aktuální právní úpravou, zejm. předpisy 40/1964 Sb., občanský zákoník, dále 513/1991 Sb., obchodní zákoník pro případy dle § 261 a násl.), zákonem 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.
 2. Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno v našem online obchodě. Reklamaci zboží může uplatnit pouze proti prodávajícímu www.podmolbrothers.com

II. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO PODMOL BROS V REKLAMAČNÍM ŘÍZENÍ

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 2. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající podmolbrothers.com se musí snažit o co nejrychlejší vyřízení reklamace.
 3. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží.
 4. Vada, která vznikla neodborným zacházením (praním, montáží, atd..) dle § 623 nemůže být uznána.
 5. Právo na uplatnění vady zboží musí být uplatněno u osoby uvedené na dokladu o prodeji nebo na email info@podmolbrothers.com
 6. Odpovědnost prodávajícího podmolbrothers.com nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím.
 7. Neoznámené zásilky nebudou přijaty!

III. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO VŮČI PRODÁVAJÍCÍMU PODMOL BROS V REKLAMAČNÍM ŘÍZENÍ

 1. Reklamace zboží musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů od doručení zboží prodávajícímu podmolbrothers.com
 2. V případě, že prodávající neopraví nebo nevymění reklamované zboží ve lhůtě uvedené v bodě III. Odst. 1, má kupující nárok na nový výrobek nebo vrácení celé kupní ceny.
 3. Při oprávněné reklamaci hradí výlohy na zaslání zboží zpět ke kupujícímu podmolbrothers.com
 4. Náklady dle § 53/4g si nese sám kupující..
 5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech a za splnění dalších podmínek uvedené v pramenech tohoto reklamačního řádu.

IV. NEPŘEVZANÉ VYEXPEDOVANÉ OBJEDNÁVKY

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 300,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny předány společnosti www.uhrazeno.cz k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednání nebo do její expedice a předání přepravní společnosti.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

 1. Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek prodávajícího podmolbrothers.com
 2. Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.5.2009

OCHRANA SPOTŘEBITELE

Podle výše uvedeného souhlasí kupující s tím, že předmět koupě je dostatečně určitý, návrh smlouvy neobsahuje nekalá ustanovení a bere v potaz ochranu spotřebitele. Zákon č. 634/1992 S., o ochraně spotřebitele určuje další povinnosti prodávajícího, a to zejména informační povinnost, pravdivost těchto informací a poučení kupujícího dle § 53/5,6 a 7 ObčZ.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě spotřebitelských e-smluv se uplatňuje § 53 odst. 6 a 7, dle nichž má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu. Kupující je však povinen při využití tohoto práva o této skutečnosti informovat prodávajícího podmolbrothers.com, dále je povinen uhradit prodávajícímu v případě výměny veškeré náklady na zaslání zboží a náklady na balné. Prodávající podmolbrothers.com je oprávněn dle § 415 a násl. odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět, výše uvedené náklady. Splatnost této vrácené částky kupujícímu je 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu podmolbrothers.com. Další podmínkou je, že takto vrácené zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a znečištění a musí být zasláno zpět v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopií dokladu o koupi zboží v našem obchodě.

Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na velkoobchodní prodej - vztah mezi zákazníkem velkoobchodu a prodávajícím se řídí platnými právními předpisy České republiky.

PRÁVNÍ DOLOŽKA - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky uveřejněné na www.podmolbrothers.com jsou v souladu se stávající platnou právní úpravou. Prameny právní úpravy jsou dostatečně uvedeny. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s nimi dostatečně seznámil a nemá k nim výhrad. Bližší podrobnosti o nakupovaní, platbě naleznete v našich obchodních podmínkách. Tyto obchodní podmínky mají přednost před dispozitivní právní úpravou. Pokud není něco upraveno v našich obchodních podmínkách, je jedním z pramenů občanský zákoník 40/1964 Sb. v platném znění, zejm. ustanovení týkající se právního úkonu a kupní smlouvy (za důležité považujeme seznámení s ustanoveními § 588 a násl.), v případě obchodní vztahu dle § 261 a §262 ObchZ, obchodní zákoník v platném znění. Informační povinnost dodavatele dle § 53 odst. 4 ObčZ je splněna, kupující má všechny informace k dispozici v obchodních podmínkách. Náklady na použití prostředků komunikace na dálku nese spotřebitel. Veškerá činnost související se zpracováním osobních údajů zcela naplňuje podmínky dané legislativou, a to zák. 101/2000 Sb., a to zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. 6. Nabídka zboží za uvedené ceny je závazná do té doby, pokud není na webových stránkách obchodu podmolbrothers.com uvedena nabídka a cena jiná. V kategorii slevy jsou uvedeny zlevněné položky, nabídka trvá vždy pouze do vyprodání zásob ze skladu. Uvedené ceny jsou v CZK s DPH. Změna ceny vyhrazena. Dárky jsou k produktům dodávány pouze do vyčerpání skladových zásob. Do SR neodesíláme firmám (plátcům daně) s ohledem na dohodě o distribuci některých značek pro ČR a SR! Stránky jsou chráněny autorským zákonem, kopírování a rozšiřování textů či fotografií je zakázáno!